Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen S.T.A.R.S. Personal Training en de cursist en alle werkzaamheden van S.T.A.R.S. Personal Training die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden. Onder cursist wordt verstaan: de deelnemer aan de faciliteiten, lessen of trainingen van S.T.A.R.S. Personal Training.

Iedere cursist is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van S.T.A.R.S. Personal Training. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.starspt.nl. Tevens zijn de algemene voorwaarden opgenomen bij het afsluiten van het abonnement in via de webshop.

Bij inschrijving voor lessen en trainingen verklaart de sporter akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en trainingen zijn strikt persoonlijk. En zijn daarom ook niet overdraagbaar.

De persoonlijke gegevens van cursisten zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van S.T.A.R.S. Personal Training gebruikt.

Artikel 2: Contractduur en opzegging

Inschrijfgeld wordt niet gehanteerd. Eerste contractduur is 3 maanden. Na deze 3 maanden periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand en na deze 3 maanden wordt er een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd. Dit betekent dat de minimale contractduur 4 maanden is. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels het versturen van een email ([email protected]). Waarbij de opzegging geldig is op het moment dat er een bevestiging is verstuurd vanuit S.T.A.R.S. Personal Training.  De datum van opzegging is hierbij de datum verzenden bevestigde bericht van de cursist. Aanpassen van contract is mogelijk. Het contract verhogen kan ten alle tijden via het schriftelijk aanvragen met ingang van de volgende maand. Het contract verlagen kan een maand na de  schriftelijk aanpassing  van het oude lidmaatschap. 

Artikel 3: Betalingsverplichting

Betalingen geschieden achteraf per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incassos geschieden rond de 30ste van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige stornos behoudt S.T.A.R.S. Personal Training zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang tot de faciliteiten van S.T.A.R.S. Personal Training wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar. S.T.A.R.S. Personal Training behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via SEPA automatische incasso.

Artikel 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden

Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. Men dient bij afwezigheid vooraf een afwezig bericht te doen. Het afzeggen van een training door de cursist kan tot 24 uur van tevoren kosteloos.

De lestijden worden vastgesteld door S.T.A.R.S. Personal Training Tijdens officiële feestdagen is S.T.A.R.S. Personal Training gesloten. S.T.A.R.S. Personal Training behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast lesrooster te voeren of te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

Artikel 5: Afzeggen training

Het afzeggen van een training kan tot 24 uur van tevoren kosteloos. Is de cursist later met het afmelden dan zullen de kosten voor deze training in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annuleren door S.T.A.R.S. Personal Training en restitutie

S.T.A.R.S. Personal Training mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen   waaronder overmachtssituaties zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan onverwachte ziekte van trainers etc. Deze training zal dan ook niet in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
 2. S.T.A.R.S. Personal Training maakt eventuele prijsverhogingen 6 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de cursist het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door S.T.A.R.S. Personal Training te ontbinden. Het door de cursist verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herrekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door S.T.A.R.S. Personal Training bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft de cursist tot 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst het recht tot ontbinding. Het eventueel vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door S.T.A.R.S. Personal Training terugbetaald. Het door de cursist verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herrekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

Artikel 8: Huishoudelijk reglement

De cursist houdt zich aan de door de directie van S.T.A.R.S. Personal Training gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en eigen risico

De cursist verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.

Bezoek aan de ruimtes van S.T.A.R.S. Personal Training alsmede het gebruik van faciliteiten is geheel voor eigen risico.

 De cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risicos met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening hiervan geheel voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist S.T.A.R.S. Personal Training vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. S.T.A.R.S. Personal Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen.

Artikel 10: Opschorten lidmaatschap

Indien gewenst kan het lidmaatschap op ieder gewenst moment worden bevroren mits de cursist hiervoor een goede reden (niet zijnde voor vakantie) voor heeft en dit in overleg is met de trainer/coach. Dit dient vervolgens schriftelijk te worden ingediend (per mail of brief). In overleg wordt de datum van ingang vastgesteld voor maximaal 1 maand (niet vaker dan 1 keer per 12 maanden). Een pauze periode telt niet als opzegtermijn. Bij opzegging wordt er rekening gehouden met een betaalde maand.

Artikel 11: Tussentijdse wijzigingen

S.T.A.R.S. Personal Training kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, trainers, programmas en openingstijden.

Artikel 12: Verplichtingen van S.T.A.R.S. Personal Training

 1. S.T.A.R.S. Personal Training staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. S.T.A.R.S. Personal Training onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/ of begeleiders, staat hij ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. S.T.A.R.S. Personal Training zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 13: Verplichtingen van de cursist

 1. De cursist houdt zich aan de door S.T.A.R.S. Personal Training gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De cursist dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan S.T.A.R.S. Personal Training.
 3. De cursist dient altijd de aanwijzingen van S.T.A.R.S. Personal Training c.q. de door haar aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de cursist niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de cursist niet bekend is. Indien de cursist niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij/zij dit aan de S.T.A.R.S. Personal Training kenbaar te maken, zodat S.T.A.R.S. Personal Training uitleg kan geven.
 4. Het is de cursist niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de cursist niet toegestaan te roken in de door S.T.A.R.S. Personal Training beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. De cursist dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan S.T.A.R.S. Personal Training mede te delen.
 7.  

Artikel 14: Verplichtingen van de cursist

De cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van de S.T.A.R.S. Personal Training nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afmelding, zal S.T.A.R.S. Personal Training het lidmaatschap met de cursist beëindigen.